Pedagog

Pedagogiem szkolnym jest pani mgr Małgorzata Schoener – Wojtowicz.
Gabinet pedagoga znajduje się na parterze w sali 05

Pedagog szkolny to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania
i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej
oraz profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w ich rozwoju.

 

Godziny pracy pedagoga w II półroczu roku szkolnego 2019-2020

poniedziałek

755-945

1030-1130

wtorek

915-1135

1320-1445

środa

840-1235

czwartek

755-1445

piątek

755-1040

Podstawa prawna pracy pedagoga :

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (DzU z 2003 r. nr 11, poz. 114.)

2.Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
– pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w
odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.