Psycholog i pedagog – ważne informacje.

PSYCHOLOG

Psychologiem szkolnym jest pani Sandra Niedzielska.

Gabinet psychologa znajduje się przy świetlicy szkolnej.

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024:

poniedziałek: 08.00-13.00
wtorek: 07.30-13.00
czwartek: 07.30-15.00
piątek: 07.30-13.00

Psycholog szkolny zajmuje się:
– rozpoznawaniem możliwości rozwojowych ucznia,
– określaniem przyczyn trudności i niepowodzeń ucznia,
– działaniami profilaktycznymi skierowanymi na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
– pomocą w wyborze dalszego kształcenia,
– wspieraniem rodziców w sprawowaniu opieki oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży,
– współpracą z nauczycielami w podejmowaniu działań na rzecz uczniów oraz ich rodziców,
– współpracą z instytucjami/placówkami działającymi na rzecz rozwoju oraz rozwiązywania trudności dzieci i młodzieży,
– organizowaniem zajęć w celu wspierania rozwoju psychospołecznego uczniów.

Podstawa prawna pracy psychologa:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 7 stycznia 2003 roku.

PEDAGOG

Pedagogiem szkolnym jest pani Anna Krenz-Przybysz.

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze w sali 05.

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2023/2024:

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

Pedagog szkolny to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania
i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej
oraz profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w ich rozwoju.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawa prawna pracy pedagoga :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (DzU z 2003 r. nr 11, poz. 114.)

BRPD, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Telefon zaufania – depresja 800 702 222

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Obornikach 607 509 630

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” 22 616 02 68; 788 681 727

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 61 855 22 78; 509 913 992

Rzecznik Praw Dziecka 22 583 66 00; 800 12 12 12

Sanitas Oborniki 602 626 000

(psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psychoterapeuta, neurolog, neuropsycholog)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oborniki 61 29 60 439

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 alarm. 112

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/