Pedagog

PSYCHOLOG

Psychologiem szkolnym jest Joanna Staniszewska.

Gabinet psychologa znajduje się przy świetlicy szkolnej.

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2021/2022:
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek: 8.00-13.00

Podstawa prawna pracy psychologa:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 7 stycznia 2003 roku.
Psycholog szkolny zajmuje się:
– rozpoznawaniem możliwości rozwojowych ucznia,
– określaniem przyczyn trudności i niepowodzeń ucznia,
– działaniami profilaktycznymi skierowanymi na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
– pomocą w wyborze dalszego kształcenia,
– wspieraniem rodziców w sprawowaniu opieki oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży,
– współpracą z nauczycielami w podejmowani działań na rzecz uczniów oraz ich rodziców,
– współpracą z instytucjami/placówkami działającymi na rzecz rozwiej oraz rozwiązywania trudności dzieci i młodzieży,
– organizowaniem zajęć w celu wspierania rozwoju psychospołecznego uczniów.

PEDAGOG

Pedagogiem szkolnym jest pani mgr Małgorzata Schoener – Wojtowicz.
Gabinet pedagoga znajduje się na parterze w sali 05

Pedagog szkolny to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania
i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej
oraz profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w ich rozwoju.

 

Godziny pracy pedagoga w I półroczu roku szkolnego 2020-2021

poniedziałek

8.00 – 11.00

wtorek

7.15 – 8.45

9.30 – 13.30

14.15 – 14.45

środa

8.00 – 12.50

czwartek

8.00 – 12.40

14.15 – 14.45

piątek

8.00 – 11.00

Podstawa prawna pracy pedagoga :

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (DzU z 2003 r. nr 11, poz. 114.)

2.Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
– pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w
odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

BRPD, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Telefon zaufania – depresja 800 702 222

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Obornikach 607 509 630

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” 22 616 02 68; 788 681 727

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 61 855 22 78; 509 913 992

Rzecznik Praw Dziecka 22 583 66 00; 800 12 12 12

Sanitas Oborniki 602 626 000

(psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psychoterapeuta, neurolog, neuropsycholog)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oborniki 61 29 60 439

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 alarm. 112

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/